Hvordan tilby immunterapi uten å nedprioritere andre pasientgrupper?

Lungekreftpasient mottar immunterapi mot lungekreft

Finnes det en alternativ immunterapi til den som tilbys i Norge, som er like effektiv, men betydelig billigere?

Vi leser med glede historien til kreftsyke Odd Nesse på tv2.no, som har fått livet tilbake etter immunterapi. I dag tok Beslutningsforum for nye metoder stilling til om lungekreftpasienter skal tilbys immunterapi som førstevalg i stedet for cellegift. Svaret ble ja, noe som årlig vil glede 400-500 pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette utgjør 20% av personer med ikke-småcellet lungekreft. Hva med de resterende 80%?

Kristin Svanqvist, seksjonssjef, Metodevurdering og refusjon i Statens Legemiddelverk, forteller til TV 2 at det er så mange lungekreftpasienter og medisinen er så dyr, at totalregningen for sykehusene blir svært vanskelige å håndtere.

– Budsjettkonsekvensene blir så store at det faktisk kan medføre at andre pasienter ikke får behandling, og det er den utfordringen Beslutningsforum nå står overfor, sier Svanqvist til TV 2.

Kan og bør legemiddelfirmaet senke prisen for medisinen? Eller finnes det en alternativ immunterapi som er like effektiv, men betydelig billigere?

Finnes det en alternativ immunterapi?

Finnes det en immunterapi som:

  • en større andel responderer på?
  • har dokumentert lenger levetid gjennom kliniske studier?
  • har mindre bivirkninger?
  • kan benyttes i mange år?
  • er mye billigere?

Tabellen under sammenligner immunterapiene Keytruda [1],[2] og CIMAvax [3] for andrelinjebehandling.

Egenskap KEYTRUD [1], [2] CIMAvax [3]
Fase for klinisk studie II/III III
Målgruppe Lungekreftpasienter som er PD-L1 positive Lungekreftpasienter uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.
Seleksjonskriterium ≥ 50% av tumorceller som uttrykker PD-L1 Tumorceller med overuttrykk av EGF-reseptoren
Andelen ikke-småcellet lungekreftpasienter som oppfyller kriteriet 20% 40-80%
Responsrate 18-19% 79% gode eller supergode antistoffrespondere (GAR/SGAR)
Median overlevelse alle 10,4 mnd 12,43 mnd
Median overlevelse >50% PD-L1 14,9 mnd  –
Median overlevelse EGF > 870 pg/ml  – 14,66 mnd
5-års relativ overlevelse Mangler 23% for pasienter med EGF > 870 pg/mL
Maks anbefalt tid for medisinering 2 år Ingen begrensing
Bivirkninger grad 3-5 13% / 16% 3,6% grad 3 bivirkninger, 0 % grad 4 og 5
Administrasjon Intravenøst Injeksjon som vaksine av sykesøster
Biomarkør for å predikere respons PD-L1 # EGF-konsentrasjonen i blodserum
Pris Hemmelig (700.000 per år?) Induksjonsbehandling ca 50.000 kr. Årlig kostnad ca 100.000 kroner.

Så langt er det uklart om PD-L1-uttrykk er en indikator på om medisinen definitivt vil fungere (#).

Ved å benytte en klart billigere immunterapi mot lungekreft, vil langt flere kunne fått denne behandlingen uten å skjele til budsjett. En ytterligere gevinst vil være at nye medisiner mye raskere vil kunne tilbys da det økonomisk er rom for dette.

Så svaret på spørsmålet er ja – det finnes en alternativ immunterapi.

Er det folkets ve og vel som står i sentrum, eller er det politikk som bestemmer tilgangen til ulike immunterapier?

Hvilken immunterapi passer den enkelte kreftpasient?

De ulike immunterapiene har forskjellig tilnærming for å angripe kreftsvulstene, og dermed ha ulik effekt på forskjellige kreftceller. Behandlingen må derfor skreddersys den enkelte kreftpasient.

Noen lungekreftpasienter vil ha fordel av å benytte Keytruda (den som tilbys i Norge), mens andre vil ha best nytte av behandling med CIMAvax. Hvilken immunterapi som er best for den enkelte, vil kun krefteksperter med kunnskap om begge terapiene og pasientens epikrise, kunne si noe om.

Referanser:

[1] Herbst RS et al: Pembrolizumab (Keytruda) versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial, Lancet. 2016 Apr 9;387(10027):1540-50. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01281-7. Epub 2015 Dec 19

[2] Weijie Ma et al: Current status and perspectives in translational biomarker research for PD-1/PD-L1 immune checkpoint blockade therapy, J Hematol Oncol. 2016 May 27;9(1):47. doi: 10.1186/s13045-016-0277-y

[3] Pedro C. Rodriguez et al: A Phase III Clinical Trial of the Epidermal Growth Factor Vaccine CIMAvax-EGF as Switch Maintenance Therapy in Advanced Non–Small Cell Lung Cancer Patients, Clin Cancer Res; 22(15); 3782–90., DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0855 publisert august 2016